Marc Rheinard win 2007 JMRCA 1/10 EP

1546

marc-rheinard-win-2007-jmrca-110-ep.jpg

 

marc-rheinard-win-2007-jmrca-110-ep2.jpg

 

Super Expert Class – Top3

1. Marc Rheinard
2. Hayato Matsuzaki
3. Atsushi Hara

[Source – y-trail.de-blog.jp/maruyo]